Poskytovateľ environmentálneho servisu pre mesto Handlová, šesť obcí handlovskej doliny , závody, podniky a firmy nielen v rámci regiónu Horná Nitra, ale aj ďalších záujemcom.

O nás

Hater O nás
O našej spoločnosti

HATER-HANDLOVÁ, spol. s r.o., vznikla 9.6.1999 ako obchodná spoločnosť založená mestom Handlová.

Orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie a konateľ spoločnosti. Spoločnosť bola založená s cieľom poskytovať enviromentálny servis mestu Handlová, šiestim obciam handlovskej doliny , závodom, podnikom a firmám nielen v rámci regiónu Horná Nitra, ale aj ďalším záujemcom. V čase založenia bola spoločnosť výhradne orientovaná na prevádzkovanie skládky 3. stavebnej triedy. Postupom času sa portfólio spoločnosti rozširovalo o ďalšie činnosti : nakladanie s nebezpečnými odpadmi rok 2000, vnútroštátna nákladná cestná doprava rok 2004, stavebné práce mechanizmami rok 2004, prevádzkovanie zberného dvora rok 2004,prevádzkovanie systému separovaného zberu v meste Handlová a v priľahlých obciach vrátane triediacej linky druhotných surovín rok 2006, prenájom nehnuteľností rok 2008, opravárenská činnosť, služby v poľnohospodárstve a záhradníctve rok 2012.

Najväčšou devízou spoločnosti

Vždy boli a sú jej zamestnanci títo na robotníckych alebo technických pozíciách sú kreatívni, vedia zastať niekoľko profesií a odviesť pre „ dobro veci“ maximum. Počet zamestnancov dnes dosahuje počet 65 ľudí. Je to najviac v histórií spoločnosti.

Ročný obrat spoločnosti

sa pohybuje na úrovni milión € a dosahujme ho v nasledovných hospodárskych strediskách : Skládka odpadov, Zvoz komunálneho odpadu, Starostlivosť o miestne komunikácie, Stredisko triedeného zberu, Zeleň a stredisko Kompostárne. Spoločnosť je súčasťou konsolidovanej účtovnej závierky mesta Handlová.   

Ciele do budúcnosti

Poskytovanie stále lepších a nových služieb pre občanov mesta Handlová a našich obchodných partnerov. Vzbudiť u mladej generácie záujem o naše životné prostredie.
Uskladnenie odpadov
80%
Dopravné výkony
60%
Údržba komunikácií
70%
Separácia odpadov
80%
Údržba zelene
80%